Oppdaterte avtalevilkår

Vi gjør endringer i avtalevilkårene våre for å tilrettelegge for nye tjenester og være i samsvar med digitalytelsesloven. Endringene trer i kraft 01.11.2023.

Her finner du de nye avtalevilkårene våre.

Dette er endringene i avtalevilkårene

Oppdateringene består i hovedsak av følgende:

  • I punkt 6 er det inntatt en ny bestemmelse om supporttjenester, blant annet for å kunne støtte et utvidet supporttilbud til deg. Endringene er ment som en presisering av det som i praksis allerede gjelder i dag, og får bare betydning for supporttjenester som bestilles etter at de oppdaterte vilkårene trer i kraft.

  • I punkt 8 er det tatt inn en bestemmelse om endringer i priser og avgifter som er i samsvar med digitalytelsesloven § 28. Bestemmelsen erstatter reguleringen av prisendringer i nåværende vilkårs punkt 10, og betyr at det blir en noe forskjellig regulering av henholdsvis prisendringer og andre endringer, men anses ikke å innebære noen realitetsendring av betydning for deg.
  • I punkt 10 er det, fremfor å ta inn konkrete bestemmelser om hvordan endringer i tjenester og vilkår skal varsles, tatt inn henvisning til henholdsvis e-komloven og digitalytelsesloven. Dette fordi de to regelsettene, som regulerer ulike deler av tjenestene våre, ikke i alle aspekter er likelydende. Nåværende vilkår anses i all hovedsak å implementere e-komlovens regler, og digitalytelseslovens regler gjelder uansett fremfor vilkårene ved motstrid. Endringene anses derfor ikke å innebære noen realitetsendring av betydning for deg.
  • I punkt 12 er det gjort en presisering av at manglende oppdatering av kontaktdata ikke i seg selv vil føre til avstengningsgebyr eller andre kostnader, men at du som kunde er ansvarlig dersom manglende eller utdaterte kontaktdata fører til at vi ikke får sendt deg faktura og lignende. Vi understreker at det er viktig at vi til enhver tid har korrekte og oppdaterte opplysninger om deg.

  • I punkt 15 løses konsekvenser av mangler ved tjenestene ved henvisning til digitaltyelseslovens regler. Digitalytelsesloven kapittel 5 inneholder utfyllende og ufravikelige regler om vårt ansvar ved mangler ved tjenestene, og dette dekker også slike sendingsavbrudd/sendingsforstyrrelser mv som er omfattet av dagens vilkår. For tjenester som allerede omfattes av digitalytelseslovens regler innebærer dette ingen realitetsendring, da lovens regler er ufravikelige til fordel for forbrukere. For andre tjenester anses digitalytelseslovens regler å enten gi tilsvarende eller bedre beskyttelse for deg enn det som følger av dagens vilkår.

  • I punkt 16 er det inntatt en ny bestemmelse om avbestilling før leveringsperioden starter. Bestemmelsen får kun betydning ved bestilling av nye tjenester, og innebærer en harmonisering med digitalytelsesloven § 31. For tjenester som ikke omfattes av digitalytelsesloven innebærer endringen en utvidet avbestillingsrett i forhold til dagens vilkår.

  • I punkt 18 er det ved mislighold fra deg overfor oss, også grunnet digitalytelseslovens regler, gjort en henvisning til de misligholdsbeføyelser som følger av norsk rett. Se i denne sammenheng digitalytelsesloven kapittel 8, samt alminnelig norsk kontraksrett i forbrukerforhold. Endringen innebærer at våre misligholdsbeføyelser ikke fremkommer direkte av vilkårene, men dagens vilkår var heller ikke ment å være uttømmende. Endringen anses ikke å innebære noen realitetsforskjell for deg.

Mindre presiseringer og korrigeringer som antas å være uten betydning for deg er ikke omtalt her.

Oppsummeringsvis implementerer endringene i hovedsak ufravikelig forbrukerlovgivning, og gjør ellers presiseringer som ikke er ment å endre vilkårenes innhold, eller som ikke berører eksisterende tjenester. Det er derfor vår vurdering at de oppdaterte vilkårene ikke medfører noen ekstraordinær rett til å si opp avtalen. Skulle du likevel ha innvendinger mot de oppdaterte vilkårene må du varsle oss snarest mulig, og innen de oppdaterte vilkårene trer i kraft, ellers anses de oppdaterte vilkårene som akseptert.

Ta gjerne kontakt med vår kundeservice dersom du har spørsmål knyttet til dette.