Allente_Amedia.jpg

FORMÅL OG SAMTYKKE 

Formålet med Allente-stipendet er å gi økonomisk støtte til idrettslag og foreninger i hele Norge for å bidra til samhold og idrettsglede. Der hvor mottaker av stipendet gir sitt samtykke, ønsker vi å fremme laget som har fått støtte gjennom bilder og videoopptak i Allentes og Amedias kanaler, samt gjennom direktesport.no og deres studiosendinger.  

Formålet med bilder og videopptak er å fortelle om prosjektet og laget som har fått midler av Allente, og hva dette stipendet betyr for dem. Produksjonen utføres av Amedia Innholdsbyrå på oppdrag for Allente. 

For å ivareta hensynet til personvern, og for at det skal bli oversiktlig hva man har samtykket til, vil det i forkant av fotografering og videoopptak, sendes ut et samtykkeskjema til søknadsinnsender som må sørge for at Allente og Amedia får skriftlig undertegnet samtykke fra lag- eller foreningsmedlemmer. For barn under 13 år må den som har foreldreansvar for barnet gi samtykke, jf. personopplysningsloven § 5, i egen erklæring.    

Samtykket dekker både innsamling (dvs. å filme/ta bilder/lydopptak), redigering av film og bilder, publisering av bilde-, tekst- og filmmateriale som nevnt ovenfor, og annet som naturlig hører til nevnte.  

Dersom en klubb eller forening blir valgt som stipendmottaker, kan de likevel få støtte selv om ikke alle lagets medlemmer ønsker å bli frontet i våre kanaler, Amedias kanaler og på direktesport.no.  

Allente og Amedia vil da kun fronte personer som har gitt samtykket til det. 

Mottakere av stipendet som blir filmet og fotografert kan også trekke sitt samtykke og be om at søknaden og bilder/opptak, i den grad bilder ikke allerede er gjort offentlig tilgjengelige, -slettes. 

Søknadene som mottas oppbevares og lagres i samsvar med retningslinjer for GDPR og personopplysningsloven, og kan til enhver tid trekkes tilbake og slettes etter ønske. Under søknadsprosessen faller grunnlaget for å bli vurdert som aktuell mottaker av Allente-stipendet bort om søknad og samtykket trekkes tilbake.  

 

GENERELLE VILKÅR 

Idrettslag og foreninger, for alle aldre og funksjonsevner, som har en form for organisert virksomhet som flere mennesker kan benytte seg av, står fritt til å søke støtte fra Allente-stipendet. Laget må være registrert i Norge og ha et organisasjonsnummer.  

Allente-stipendet har fire årlige søknadsfrister og alle søknadene blir vurdert av en jury. Mottakere av stipendet blir trukket fortløpende etter fristen og kontaktet av en representant for Allente-stipendet. Et lag eller forening kan maksimalt vinne 1 gang og tiltaket/innkjøpet må skje innen rimelig tid fra dato for tildelt stipend. 

Allente-stipend mottakere må underskrive en kontrakt som blant annet sikrer at pengestøtten blir brukt til riktige formål og kan dokumenteres i form av kvitteringer o.l. om det skulle vise seg å være aktuelt. 

Personen som sender inn søknaden er den som er juridisk ansvarlig og må derfor være over 18 år. 

Allentes egne ansatte kan ikke søke om støtte fra stipendet. 


Allente-stipendet støtter ikke: 

  • Privatpersoner 
  • Kommersiell virksomhet 
  • Faste driftskostnader 
  • Offentligdrevet prosjekt
  • Organisasjoner med religiøs eller politisk agenda 
  • Prosjekter som allerede er i gang eller ferdigstilt 

    

VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Innsamling og behandling av personopplysninger 
Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for å søke om stipend, vil det være nødvendig å behandle personopplysninger om søkeren. Det samles inn informasjon for å få gjennomført søknadsprosessen og at jury og andre som jobber med Allente-stipendet har mulighet til å kontakte søker via navn, telefonnummer og e-post.  

Utlevering av personopplysninger til andre 
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Allente-stipendet bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.  Vi benytter oss av Amedia Innholdsbyrå som databehandler per i dag. 

Lagringstid 
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. For søkere som ikke får tildelt stipend innebærer det at alle personopplysninger slettes senest 2 måneder etter søknadsfristens utløp. For stipendmottakere vil personopplysninger slettes senest ett år etter publiseringen av mottatt stipend. 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger. Den enkleste måten å gjøre dette på for Allente-stipendet er å bruke e-post: allentestipendet@allente.tv. Vi vil svare på din henvendelse til oss så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.  

Ved å trekke tilbake samtykke vil søknaden få status som trukket tilbake og vil ikke bli vurdert videre under en søknadsevaluering. 

Endringer 
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Les mer om vår behandling av personopplysninger her. 

Informasjonskapsler / cookies 
Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler i samsvar med våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler (cookies), les mer her. 

Herved bekrefter innsender av søknaden på vegne av sitt lag/forening, at alle opplysninger gitt i søknaden er korrekte og at vedkommende er innforstått med at laget som mottar stipendstøtte fra Allente, eventuelt vil bli filmet/fotografert til bruk i Allentes kanaler og på direktesport.no. 

 

Kontaktinformasjon: privacy@allente.no / dpo@allente.tv